Sare roma
Procentai
RETRO

Siūloma įteisinti, kad statinio projektui būtų pritariama tik jį patikrinus

iteisintiAplinkos ministerija siūlo atsisakyti automatinio pritarimo statinio projektui, jo nepatikrinus. Šiuo pakeitimu tikimasi daugiau skaidrumo iš projektą tikrinančių subjektų. Taip pat siekiama aiškiau apibrėžti užbaigimo akto išdavimo komisijos kompetenciją, siūloma įteisinti prievolę statytojams pateikti įrodymus dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties nuostatų įgyvendinimo. 

Šiuos pakeitimus numato Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimo projektas.

Atsisakius automatinio pritarimo statinio projektui bus išvengta atvejų, kai tikrintojams nespėjus patikrinti projekto sistema automatiškai sugeneruoja statybą leidžiantį dokumentą ir dėl to vėliau iškyla nesusipratimų paaiškėjus, kad jis išduotas neteisėtai.

Kaip numatyta Statybos įstatymo 12 straipsnyje, nustatyti šie statinio projekto tikrinimo terminai: ypatingųjų statinių kategorijai priskirtų statinių projektai tikrinami per 20 darbo dienų, kitų kategorijų statiniai –  per 10 darbo dienų.

Siekiant patikslinti, kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti statybą leidžiantį dokumentą, numatoma, kad teikiant prašymą per informacinę sistemą „Infostatyba“ dokumentai turi būti įkelti į jiems numatytas sritis, dokumentams suteikti pavadinimai turi atitikti jų turinį. Kartu planuojama keisti su prašymu gauti užbaigimo aktą bendruoju atveju teikiamų dokumentų sąrašą. 

Taip pat siūloma keisti užbaigimo akto išdavimo komisijos darbo nuostatas, aiškiau išdėstant komisijos darbe dalyvaujančių atstovų pareigas tikrinant pastatytą statinį. Naujai apibrėžiamos komisijos darbo procedūros – užbaigimo akto išdavimo stabdymas, užbaigimo akto komisijos darbo atnaujinimas.  

Dar vienas pakeitimas – siūloma įtvirtinti prievolę statytojams pateikti įrodymus dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties nuostatų įgyvendinimo.

Pastabas ir pasiūlymus galima pateikti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki gruodžio 2 d.

 

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode